Arbetslivscoachernas utsatthet

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Pedagogik

Sammanfattning: Coachning har blivit en av otaliga livlinor som personer, organisationer och institutioner har vänt sig till för att hitta en väg till självförfyllelse, produktivitet och mål. Men coachningsindustrin är dock fortfarande i ett tillstånd av tillväxt och förändring. Det finns inga regler eller restriktioner som är enhetligt accepterade av alla. Farhågor angående denna brist har lyfts fram ur klientperspektivet och väldigt lite forskning har lagts på att undersöka coachernas arbetsliv. Denna uppsats har som avsikt att undersöka hur arbetslivscoacherna upplever sin arbetssituation och om bristen på riktlinjer inom coachningsyrket utgör en risk för utövarna. Detta har gjorts genom intervjuer med arbetslivscoacher som arbetar på eller för Arbetsförmedlingen. Resultatet av denna studie visar att utsattheten för arbetslivscoacher i deras yrkesroll är stor. Deras brist på gedigen coachutbildning kan vara en av faktorerna för denna utsatthet. Framtida forskning kunde således vara en studie mellan verksamma coacher med och utan fleråriga coachutbildningar. Detta för att utröna om det finns ett samband mellan en gedigen utbildning inom fältet, och hantering av de svårigheter som uppstår inom coachningsyrket.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)