Substitutionsbehandling-En kvalitativ studie om yrkesverksammas syn på substitutionsbehandling

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Maria Andersson; Amalia Falk; Eva Severin; [2008-06-10]

Nyckelord: klient; heroin; metadon; sociala problem; etik;

Sammanfattning: Mot bakgrund av den hätska debatt som har förts angående substitutionsbehandling, var syftet med vår uppsats att undersöka och beskriva de professionellas inställning till substitutionsbehandling av heroin-missbrukare ur ett etiskt perspektiv. Vi ville även undersöka de professionellas syn på socialstyrelsens riktlin-jer och kriterier beträffande substitutionsbehandling. Vidare ville vi få en uppfattning om de yrkesverksam-mas åsikter gällande en heroinmissbrukares möjligheter till vård, och detta i jämförelse med andra patient-grupper.Vi kan utläsa att det finns tre inställningar från de intervjuade beträffande substitutionsbehandling. Socialsek-reterarna på substitutionsmottagningen uttrycker att det är den överlägset bästa behandlingsmetoden för hero-inmissbrukare. Socialsekreterare från socialtjänsten är även de positivt inställda men ser inte substitutionsbe-handling som en universal behandling. Narkomanvårdens socialsekreterare menar att först och främst ska andra behandlingsalternativ ha prövats. Sistnämnda grupp ställer sig mest kritiska till delar av behandlingen och menar att mer psykosocialt stöd måste förekomma.Majoriteten av respondenterna anser att det är bra att det finns riktlinjer beträffande substitutionsbehandling. Socialsekreterare från substitutionsmottagningen uppfattar reglerna som för hårda, och i vissa fall etiskt orik-tiga. Gruppen från socialtjänsten och narkomanvården tycker att socialstyrelsens riktlinjer är till för att följas.Majoriteten ansåg att heroinmissbrukare behandlas orättvist. Endast en person tyckte att heroinmissbrukare behandlas rättvist då respondenten jämförde med andra grupper inom vården som också får räkna med lång väntan på behandling. Oviljan att välja mellan patienter med likartade sjukdomsstillstånd är uppenbar. Enig-het råder i synen på att orsakerna till heroinmissbruk hänger samman med olyckliga omständigheter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)