Basel III och dess påverkan på lönsamheten i bankbranschen

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Daniel Olsson; Marcus Nord; [2012-07-02]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: Som samhällsviktiga instanser har bankerna klarat sig ifrån konkurs vid finansiella kriser, staten och medborgare har fått säkerställa lån när kapitalet tagit slut. Just nu sitter G20 länderna i förhandlingar om nya krav på högre och bättre kapitalbas för bankerna. Förhoppningen finns hos Finansinspektionen och regeringen att beslut snarast tas om ett införande av dessa i EU:s reglemente. Problemformulering: Utifrån de framtagna regler för hur det nya Baselregelverket kommer se ut tillsammans med kritik som riktats mot detta har vi inriktas oss på att försöka svara på hur lönsamheten ser ut bland de svenska bankerna med ett ökat krav på eget kapital samt hur detta påverkar aktieägarnas avkastning. Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka Basel III och hur det påverkar den svenska banksektorn, dess utveckling och framtida mål och avkastning. Att belysa eventuella problem med de nya reglerna som arbetats fram av Baselkommittén och hur detta komma påverka bankens framtida resultat. Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ metod där vi kontaktat och genomfört intervjuer med, Bankföreningen, Finansinspektionen och tre av de största bankerna i Sverige. Slutsats: Sammanfattningsvis har de nya kapitaltäckningsreglerna inte påverkat lönsamheten eller avkastningen i bankbranschen negativt. Vi tror att det på lång sikt istället kommer att i högre lönsamhet, samt bibehållen avkastning men med lägre risk.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)