Patienters erfarenhet av omhändertagande vid tvångsvård

Detta är en D-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Författare: Eva Andreasson; [2008-08-18]

Nyckelord: kvalitativ studie; omvårdnad; psykos; tvångsvård;

Sammanfattning: Schizofreni är en av våra allvarligaste sjukdomar och risken att återinsjukna är stor. Vid akutasjukdomsskov kan patienterna bli vårdade under tvångslag. Vid tvångsvård kan patientenfråntas sin autonomi, vilket kan vara ett hot mot självaktningen och medföra en kränkning avintegriteten. Få studier handlar om hur patienter uppfattar omhändertagandet vid tvångsvård.Syftet var att beskriva patienters uppfattningar och erfarenheter av omhändertagandet vidtvångsvård. Studien var en pilotstudie med två informanter. En fenomenografisk analysmetodanvändes. I resultatet framkom två beskrivningskategorier, att erhålla socialt stöd och att blivårdad med respekt. Patienterna uppfattade att de fick ett gott omhändertagande ompersonalen visade dem extra omtanke, bemötte dem med stabilitet och ställde rimliga krav. Debehövde få information som var anpassad, till form och tidsmässigt, för att förstå. Patienternabehövde utrymme, ges tid och att personalen inte mer än befogat försökte påverka dem. Attbli sedd som en medmänniska uppfattades respektfullt. Vårdplaneringar med många personerinvolverade upplevdes negativt och patienterna behövde tid för återhämtning ochnyorientering innan de kunde fatta beslut som rörde framtiden. Patienters erfarenheter avtvångsvård kan ligga till grund för upprättande handlingsplaner vid eventuell framtidatvångsvård. Med individuella handlingsplaner skulle patienter göras delaktiga undertvångsvård och omhändertagandet förbättras för dem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)