Sökning: "vad är djup kultur"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden vad är djup kultur.

 1. 1. Den svenske samtidskritikern : Historicitet, nationalism och svenskhet i Richard Berghs måleri och konstteoretiska skrifter.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Otto Ruin; [2020]
  Nyckelord :Richard Bergh; nationalromantik; nationalism; svenskhet; sekelskiftet; periodisering; nostalgi; politisk radikalism;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur svensk konst och den svenska konstnären formuleras i Richard Berghs konstteoretiska skrifter och måleri. Utgångspunkten är den mediala debatt som pågått under 2010-talet om svenska värden och deras innebörd. LÄS MER

 2. 2. Förmåner som verktyg i kampen om kompetens - Hur förmåner kan attrahera Data- och IT ingenjörer samt skapa ett starkt arbetsgivarvarumärke

  Master-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Emma Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Anställningsförmåner; arbetsgivarvarumärke; employer brand; employer branding; employer attractivness; Social Sciences;

  Sammanfattning : Samhällets och arbetsmarknadens förändring de senaste decennierna har lett till att vissa yrkesgrupper har blivit mycket attraktiva på arbetsmarknaden. Organisationer som är i behov av dessa bristyrken tävlar om att få anställa dem, och krav på anställningserbjudandet blir allt större. LÄS MER

 3. 3. "Det är ju en typisk bromance"

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Elin Jessen; [2017]
  Nyckelord :homosocialitet; genus; maskulinitetsteori; receptionsteori; Filip och Fredrik; bromance; hegemonisk maskulinitet;

  Sammanfattning : Syftet med min studie är att undersöka hur Filip och Fredriks relation uppfattas av lyssnare. För att undersöka detta mer ingående studeras också vad det är i avsnittet som gör att de uppfattas på det viset. Metoderna jag använder mig av i min studie är fokusgruppsintervjuer och samtalsanalys. LÄS MER

 4. 4. Konsten att komponera en rabatt

  Magister-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Julia Andersson; [2015]
  Nyckelord :växtkomposition; perenn; rabatt; mixed border; blandrabatt; komponera; Slottsträdgården; William Robinson; Gertrude Jekyll; Christopher Lloyd; Piet Oudolf;

  Sammanfattning : Målet med denna studie har varit att ta reda på vilka komponenter som bygger en rabattkomposition och vad som gör att den kan kännas intressant och vacker året om. Förhoppningsvis kan studien användas som en vägledning vid växtkomposition. LÄS MER

 5. 5. "De har inte den här bilden av mig, den sanna bilden" : En studie av vad som händer med identiteten när man lär sig svenska som andraspråk som vuxen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Ingierd Elmgren Hallinger; [2014]
  Nyckelord :treatment; identity; creation of identity; SFI teaching of Swedish for immigrants ; Swedish as a second language; svenska som andraspråk; identitet; SFI; identitetsskapande; bemötande;

  Sammanfattning : Studien har två syften: att undersöka relationen mellan inlärningen av ett andraspråk, i vuxen ålder, och inlärares identitet och att ta reda på om personer som arbetar på SFI, som har kommit till Sverige i vuxen ålder, arbetar identitetsstödjande med språkinlärning eller bemöter eleverna på ett sätt som stödjer identitetsskapandet för eleverna. För att undersöka detta har semistrukturella intervjuer använts och de har analyserats med hjälp av metoden fenomenografi. LÄS MER