Kan sakkunniginstitutet öka rättssäkerheten i LVU - mål? Rättssäkerhetsaspekten av sakkunniginstitutet i förvaltningsprocessen avseende mål om tvångsvård av barn samt sakkunniginstitutets påverkan på domstolens officialansvar.

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Författare: Johanna Blomberg; [2016-02-24]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: - Rättssäkerhetsaspekten av sakkunniginstitutet i förvaltningsprocessen avseende mål om tvångsvård av barn samt sakkunniginstitutets påverkan på domstolens officialansvar. Uppsatsen utgår från regleringen rörande tvångsomhändertaganden av barn och unga. Den är baserad på en analytisk metod med grunden i rättsvetenskaplig teori samt ett inslag av en komparativ metod med en jämförelse med de övriga nordiska länderna. Begreppet rättssäkerhet utvecklas och används som ett redskap i analysen i form av materiell, formell och processuell rättssäkerhet. Frågeställningen lägger fokus på sakkunniginstitutet. Uppsatsen utreder om institutet kan komma att leda till en ökad rättssäkerhet i form av en opartisk sakkunskap i en idag tvåpartspräglad förvaltningsprocess i LVU-mål. I juni 2015 publicerades SOU 2015:71 med förslag till en ny LVU. I utredningen föreslås införandet av en ny paragraf, 14 kap. 5 §, som syftar till att ge domstolarna möjligheten att ta hjälp av sakkunniga i processen inom ramen för LVU. Idag finns 24-27 §§ om sakkunniga som visst bevismedel i FPL. Förvaltningsdomstolarna använder sig dock inte i någon större utsträckning av ytterligare egen utredning i form av sakkunniga i fall som rör LVU. Uppsatsen lyfter därmed frågan om ett införande av sakkunniginstitutet i LVU kommer att innebära ett incitament för domstolarna att ta in sakkunnig mer ofta i LVU-processen och hur det i sin tur påverkar utredningsansvaret, officialansvaret och rättssäkerheten i LVU-mål för barn och unga. Det finns stark kritik från bland annat JO mot att socialnämndernas utredningar inte håller en tillräckligt hög kvalitet i många fall. Då den kontradiktoriska principen präglar förvaltningsprocessen tillmäts socialnämndens utredningar stor betydelse för utfallet. Eftersom utredningarna i vissa fall är undermåliga och domstolen inte tillåts att inta en aktiv roll är det en fråga om rättssäkerhet eller snarare en brist på rättssäkerhet. Enligt uppsatsens analys kan ett införande av sakkunniginstitutet i LVU komma att bidra till en ökad rättssäkerhet för barn och unga i LVU-mål och ett större officialansvar för domstolen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)