Extra anpassningar i förskolans verksamhet : En studie som undersöker förskollärares uppfattningar om extra anpassning i den fysiska inomhusmiljön

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka hur extra anpassningar i den fysiska inomhusmiljön i förskolan kan uppfattas av verksamma förskollärare. För att fånga förskollärares uppfattningar om undersökningsområdet har studiens metod varit en fenomenografisk intervjustudie som innebär en öppen intervjuform. I studien redovisas vad styrdokument och tidigare forskning skriver om undersökningsområdet och vad intervjuerna avslöjar om förskollärares uppfattningar. Studien använder sig av det sociokulturella perspektivet vid kategorisering i resultatet och för att bearbeta tidigare forskning i relation till resultatet i diskussionen. Resultatet redovisar förskollärarnas uppfattningar om extra anpassningar i den fysiska inomhusmiljön och är indelat i tre huvudkategorier. Den första huvudkategorin fysiska artefakter i miljön tar upp intervjupersonernas uppfattningar om miljöns uppbyggnad och det material som kan användas på olika sätt vid extra anpassning. Resultatets andra huvudkategori kommunikativa redskap tar upp intervjupersonernas uttalanden om kommunikation där tydlighet och upprepning visar sig vara ett genomgående tema. Den sista huvudkategorin i resultatet är extra anpassningar i det sociala samspelet där intervjupersonerna tar upp gruppsammansättningar och kartläggningar av barnen. I diskussionen används teori, resultatet och tidigare forskning för att bearbeta vad studien kommit fram till. En slutsats av extra anpassningar i den fysiska inomhusmiljön är att förskollärarna ofta använder sig av fysiska artefakter i samband med kommunikativa redskap för att stötta barnen i deras utveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)