Jämförelsegruppens påverkan på relativvärderingens prediktionsförmåga

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

Författare: Anton Matses; Erik Pärsson; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: Valet av jämförelsebolag är avgörande för att genomföra en tillförlitlig relativvärdering men trots detta finns det få studier på området. Studien ämnar undersöka hur stor påverkan jämförelsegruppen har på relativvärderingens prediktionsförmåga och om fundamentalt teoretiskt korrekta målmultiplar estimerade genom regressionsanalys resulterar i bättre prediktioner jämfört med andra strategier för att ta fram målmultipeln. Syfte: Syftet med denna studie är att analysera och utvärdera jämförelsebolagens betydelse för relativvärderingens prediktionsförmåga vid värdering av börsnoterade företag. Metod: Studien utgår från tidigare studier på relativvärderingsområdet och innehar en kvantitativ strategi och en deduktiv utformning. Datamaterialet analyseras med bivariat analys, regressionsanalys samt paneldataanalys för att analysera jämförelsegruppens påverkan på relativvärderingens prediktionsförmåga. Studien genomförs från första kvartalet 2012 till sista kvartalet 2016. Slutsats: Resultaten visar att jämförelsegruppen har signifikant påverkan på relativvärderingens prediktionsförmåga. Relativvärdering som är baserad på målmultiplar som fastställts genom regressionsanalys bidrar med den bästa prediktionsförmågan för samtliga typer av multiplar som inkluderats i studien. Studien visar även att valet av jämförelsegrupp påverkar prediktionsförmågan i större utsträckning vid användning av multiplar som har stor spridning samt att prediktionsförmågan inte förändras över en kortare tidshorisont efter värderingstillfället.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)