Inmätning av dold punkt : En jämförelse mellan mätmetoderna RUFRIS, dubbla avstånd och ortogonal inmätning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Karlstads universitet; Karlstads universitet

Författare: Stina Svedåker; Therese Boström; [2015]

Nyckelord: GNSS; Dlod Punkt;

Sammanfattning:

Det blir alltmer vanligt att utföra olika typer av geodetiska inmätningar med hjälp av GNSS och grundentill den här studien är att undersöka olika mätmetoder som kan tillämpas på punkter där fixlösning integår att erhålla. Syftet blev således att ta fram ett resultat som visar om och i så fall hur stor skillnad detär mellan tre olika metoder samt vilken noggrannhet respektive metod uppvisar. De två metoderna somtestats i studien är ortogonal inmätning och inmätning med dubbla avstånd. För dessa två metoder krävsutöver den vanliga utrustningen vid inmätning med GNSS endast några stakkäppar och ett mätband. Dentredje metoden är inmätning med totalstation som etablerats med RUFRIS (realtidsuppdaterad fristation)och den baseras på tidigare gjorda undersökningar och jämförs i studien med ortogonal inmätning ochinmätning med dubbla avstånd. Vidare undersöks åtgången av tid och material i jämförelse mednoggrannheten hos respektive mätmetod.

Metoderna ortogonal inmätning och inmätning med dubbla avstånd testades 24 gånger vardera genommätning mot sedan tidigare kända punkter med koordinater i SWEREF 99 13 30. Efter att resultatenanalyserats drogs slutsatsen att det i den här studien inte går att skilja dessa två metoder åtkvalitetsmässigt. De uppvisade en medelavvikelse på 32 respektive 33 mm. Den metod som kan vara attföredra sett till material och tidsåtgång är inmätning med dubbla avstånd vilken också är något merflexibel.

Jämfört med RUFRIS så erbjuder de andra två metoderna inte lika hög noggrannhet, men ändå tillräckligdär inmätning sker med GNSS. Vid samma antal bakobjekt, vilket är två, går det att anta att en punktkan mätas in via RUFRIS med en noggrannhet på mellan 55,1 och 12,6 mm beroende på geometrin förbakobjekten. Genom ökat antal bakobjekt minskar också osäkerheten i mätningarna vilket gör attRUFRIS ger fler valmöjligheter. Att mäta in den här typen av punkter med RUFRIS ger alltså en bättrenoggrannhet och kontrollerbarhet. Men att använda metoden i dessa situationer kan betraktas somomotiverad då den kräver mer arbete, plats och utrustning samtidigt som de andra två metoderna ger entillräcklig noggrannhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)