KYRKA & GEMENSKAP - En antropologisk studie av kyrkans relevans i det sekulariserade samhället

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

Författare: Nomi Zaffar; [2018-02-28]

Nyckelord: Kyrka; kristendom; gemenskap; samhälle; sekularisering; modernitet;

Sammanfattning: Den här uppsatsen handlar om kyrkans relevans i det svenska samhället. Kyrkan är en uråldrig institution som har varit en viktig del i det svenska samhället och är det fortfarande. Trots att kristendomen spelar en mindre betydande roll idag, så är kyrkan fortfarande aktiv i samhället. Syftet är att undersöka hur en kyrka i Göteborg arbetar och hur kyrkan är meningsfull för människor i det samtida sekulariserade svenska samhället. Uppsatsen undersöker hur kyrkan arbetar för att vara relevant i samhället, utifrån anställdas egna reflektioner kring det rådande samhällsklimatet. Moderniseringsteori och sekulariseringsteori utgör uppsatsens huvudsakliga teoretiska inramning. Materialet har samlats in genom deltagande observationer i en kyrka och intervjuer har gjorts med kyrkans personal. Kyrkan och dess anställdas identitet har skyddats. Metoden har präglats av ett inifrån perspektiv, forskningen har bestått av att tränga in i, förstå och beskriva kyrkans inre sfär så som den upplevs av informanterna. Uppsatsen visar hur kyrkan kontinuerligt anpassar sig till det rådande samhällsklimatet och det religiösa språket har tonats ner i vardagliga samtal och även i predikningar. Kyrkan engagerar sig i aktuella samhällsämnen, som till exempel kvinnors utsatthet och flyktingfrågor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)