Profilen som får dig anställd vid en revisionsbyrå?!

Detta är en Kandidat-uppsats från Institutionen för ekonomi

Författare: Carl-johan Nyhlén; Patrik Söderstedt; Annika Thorstenson; [2007]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att ta reda på vad det är som styr revisionsbyråernas val av nyutexaminerade studenter, detta får vi fram genom våra hypoteser samt genom att få fram en profil på nyanställda revisorsassistenter. Vi kommer dessutom att ta fram en profil på sista års studenter på ett civilekonomprogram med inriktning mot revisor/controller. Dessa profiler kommer vi sedan att jämföra med varandra. Jämförelsen gör att vi kan se om det finns likheter/olikheter mellan grupperna. Om studenterna så att säga uppfyller det som revisionsbyråerna efterfrågar. Dock är huvudsyftet med uppsatsen att ta reda på vad det är som styr revisionsbyråernas val av nyutexaminerade studenter. Profilerna på de båda grupperna får vi genom att ställa ett antal frågor i en telefonintervju. Frågorna är utformade för att ge svar på våra hypoteser så att vi kan förkasta eller inte förkasta dom. Till stöd för våra hypoteser har vi funnit argumentation som vi knutit till hypoteserna genom förenklingar av redan befintliga teorier. Då vi använder oss av redan befintliga teorier och hypotesprövningar använder vi oss av en deduktiv ansats vid undersökningen. Vid undersökningen har vi använt oss av ett representativt urval för att kunna generalisera om hela målpopulationen. I analysen har vi testat våra hypoteser för att senare kunna förkasta eller inte förkasta dom och dra slutsatser. Profilen vi fått fram på de nyanställda visar att för att öka dina chanser till anställning som revisorsassistent ska du vara: en kvinna på mellan 25 – 29 år, du ska ha studerat på endast ett lärosäte, ha magisterexamen och uppfylla revisorsnämndens teoretiska krav, dock behöver betygen inte vara höga, du ska ha en koppling till orten där du söker tjänsten och du ska ha arbetat extra inom ekonomi under studietiden, dessutom ska du ha en hög social kompetens och en hög motivation samtidigt som du är en ansvarsfull människa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)