Aktiebolagens kapitalvinstbeskattning - särskilt om begreppet verklig förlust

Detta är en D-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Författare: Jasmine Vasilevska; Marie Björklund; [2000]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Uppsatsen analyserar användningen av begreppet verklig förlust vid bedömningen av avyttringar av näringsbetingade andelar, före och efter skattereformen. Vi kommer även att behandla de effekter som rättstillämpningen leder till då avdrag vägras för en andelsförlust till den del den motsvaras av en värdeöverföring från dotterföretaget. Vidare berörs även de lösningar som framförts för att komma till rätta med problemen. Sökord: Verklig förlust Näringsbetingad andel Kapitalvinstbeskattning Avdragsrätt

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)