Att navigera i informationstekniska spår och bevisvärdering : En undersökning av hur it-forensisk analys och bevisvärdering kan stärka rättssäkerheten

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad

Sammanfattning: Bevisvärdering sker i flera steg under en utredning och av flera olika aktörer så som utredare, forensiker och åklagare. Inom den forensiska verksamheten är värdering av resultat en central uppgift för att säkerställa rättssäkerhet. Informationstekniska resultat kan vara svåra att förstå och öppna för tolkning, vilket ger ett starkt incitament för att följa ett vetenskapligt förhållningssätt. Syftet med studien var således att undersöka hur den it-forensiska verksamheten möter värdering av informationstekniska resultat idag och vidare hur sådan kan bidra till högre kvalitet av de resultat som verksamheten levererar samt till högre rättssäkerhet. Forskningsområdet har studerats genom en litteraturstudie och semi-strukturerade intervjuer. Samtliga intervjuade respondenter besitter sakkunnighet inom det polisiära eller rättsliga området samt har flera års erfarenhet.  Studien visar att den it-forensiska verksamheten bör analysera och värdera bevisens styrka och tillförlitlighet i större utsträckning för att uppnå kvalitativa och rättssäkra resultat. Implementeringen av standardiserade vetenskapliga metoder för analys, värdering och redovisning kan minska risken för felbarhet orsakad av mänskliga resonemang samt öka spårbarheten genom förbättrad dokumentation. Dessutom skulle det ge mer enhetliga resultat och tydligare arbetsprocess för it-forensiker.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)