Forskning kring cancerrelaterade PET/CT-undersökningar - Patientens upplevelser

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Lisa Larsson; Sabine Forsell; [2013-06-12]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Introduktion: Positronemissionstomografi/datortomografi (PET/CT) är en nuklearmedicinsk undersökning. Det är en viktig undersökning för att diagnostisera och utvärdera patienter med cancer. Röntgensjuksköterskan har ett viktigt jobb då hon måste ha kunskaper om strålhygien och hantering av radionuklider. Röntgensjuksköterskan har också ansvar för patientens omvårdnad och säkerhet i samband med undersökningen. För att kunna lotsa patienten genom undersökningen behövs kunskaper om hur patienten upplever den. Syfte: Syftet är att sammanställa den forskning som finns kring cancerrelaterade PET/CT-undersökningar utifrån följande frågeställningar: 1. Hur har forskning kring cancerrelaterade PET/CT-undersökningar utförts? 2. Vilka forskningsområden har studerats? Metod: En litteraturöversikt har valts för att besvara syftet. Litteraturöversikten består av elva artiklar. Resultat: Det finns både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Självskattningsformulär och intervjuer har varit de vanligast förekommande datainsamlingsmetoderna. Medelåldern på deltagarna har varit 43-73,5 år. Följande forskningsområden har identifierats: ”Patienters upplevelser inför, under och efter en PET/CT-undersökning”, ”Information”, ”Lindring av patienternas upplevelser”. Slutsats: Det finns ett stort behov av forskning kring problemområdet cancerrelaterade PET/CT-undersökningar, framför allt kvalitativ forskning. Det finns mycket forskning kring hur patienterna upplever PET-CT-undersökningen men att det finns få studier som faktiskt prövar vilka strategier som kan lindra dessa upplevelser. Röntgensjuksköterskan har en viktig roll i patientens välbefinnande och hennes närvaro lugnar patienter. Således behövs också forskning kring hur informationen till patienten kan bli mer personcentrerad för att mötet mellan röntgensjuksköterska och patient ska ske under goda förutsättningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)