Sökning: "Lisa Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden Lisa Larsson.

 1. 1. Bilderboken i klassrummet. : En kvalitativ studie om lärares användande av autentiska bilderböcker

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik; Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Lisa Lindström Mattson; Emmy Larsson; [2019]
  Nyckelord :multimodalitet; litteratur; samtal; illustrationer; läsförståelsestrat;

  Sammanfattning : Rapporten avhandlar hur och varför några utvalda lärare arbetar med bilderböcker. För en större generaliserbarhet av resultat och diskussion beskrivs olika typer av bilderböcker, multimodalitet och vad det innebär för läsaren samt hur lärare och läsare kan hantera och bearbeta text. LÄS MER

 2. 2. Kan organisationer behålla sina medarbetare med hjälp av Employer Branding? En kvalitativ analys av hur olika organisationer använder sig av Employer Branding

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Lisa Berg; Emilie Larsson; [2019]
  Nyckelord :Grundad teori; Employer Brand; Employer Branding; Employer Branding Strategieer; Medarbetarretention och Organisationskultur; Social Sciences; Business and Economics;

  Sammanfattning : Arbetets art: Kandidatuppsats Sidantal: 49 Titel: Kan organisationer behålla sina medarbetare med hjälp av Employer Branding? En kvalitativ analys av hur olika organisationer använder sig av intern Employer Branding Författare: Lisa Berg och Emilié Larsson Handledare: Agneta Wångdahl Flinck Datum: 2019-01-14 Sammanfattning: Den föränderliga arbetsmarknaden har resulterat i att det idag är svårare för organisationer att behålla kompetenta medarbetare. Detta eftersom arbetstagare idag har flexibla anställningsförhållanden som bidrar till att det blir lättare för dem att byta arbetsplats. LÄS MER

 3. 3. Samspel, gemenskap och delaktighet : En kvalitativ intervjustudie om inkludering av nyanlända elever i samhällskunskapsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Lisa Larsson; [2019]
  Nyckelord :Inclusion; newly arrived pupils; social studies; socio-cultural theory; Social studies Teacher in primary school years 4-6; Inkludering; nyanlända elever; samhällskunskap; sociokulturell teori; samhällskunskapslärare 4-6;

  Sammanfattning : Uppsatsen syfte är att öka kunskapen om vilka olika arbetssätt lärare använder för att inkludera nyanlända elever i samhällskunskapsundervisningen. Studien är en kvalitativ intervjustudie med inspiration från en fenomenologisk livsvärldsansats. LÄS MER

 4. 4. Likartad effekt på muskelglykogen vid intag av fruktos- och glukosblandning jämfört med enbart glukos hos vuxna män efter träning – En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Lisa Larsson; Philippa Vinterqvist; [2018-06-04]
  Nyckelord :fructos; glucos; glycogen; postexercise; muscle; recovery; training; fructose; glucose; post-exercise;

  Sammanfattning : Title: Similar effects of intake of fructose and glucose mix comparedwith only glucose on recovery of muscle glycogen levels in adultmen after exercise – A systematic review articleAuthor: Lisa Larsson, Philippa VinterqvistSupervisor: Anna WinkvistExaminer: Frode SlindeProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: March 27, 2018BackgroundAthletes want to maximize their performance during training and competition. For longdistance athletes, there may be limited time before the next performance, meaning thatrecovery relies largely on dietary intake. LÄS MER

 5. 5. "DET FINNS JU EXEMPELVIS INTE VAPEN I EN LEKOLAR-KATALOG" : En intervjustudie med förskollärare om deras intentioner kring leksaker och jämställdhet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Lina Larsson; Lisa Svensson; [2018]
  Nyckelord :Förskola; leksaker; jämställdhet; genus; könskodning; könsneutralitet;

  Sammanfattning : Uppsatsen berör leksaker och jämställdhetsarbete i förskolan. Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse kring förskollärares intentioner kring val av leksaker och hur detta kan påverka förskolans jämställdhetsarbete. LÄS MER