Sökning: "SSAB"

Visar resultat 1 - 5 av 114 uppsatser innehållade ordet SSAB.

 1. 1. Preliminary experimental study on the affect of water of the hydrogen reduced hematite pellet

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Henrik Welander; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Global warming is one of the most important challenges that we are facing today. Since carbon dioxide (CO2) is by far our most common green house gas pollutant,  most large corporations need to reconsider how their production is performed to keep the global warming below 2 ◦C. LÄS MER

 2. 2. Geographical Mapping of the Building Envelope Surface Optimal Optical Properties Minimizing the Energy used to Maintain Indoor Conditions

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Alejandro Rodríguez-Urdaneta; [2020]
  Nyckelord :buildings; energy efficiency; energy savings; energy simulations.; edificios; eficiencia energética; ahorro de energía; simulaciones energéticas.;

  Sammanfattning : Several studies have shown that the buildings envelope optical properties are important in terms of energy use and thermal comfort level. However, no study has been found in regard of the optimal optical properties for the building envelope. LÄS MER

 3. 3. Restprodukters användning : Återanvändning och potentiella användningsområden inom skogs-,papper-, ståloch gruvindustrin för restprodukter

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Malte Eriksson; Noel Köhler; [2020]
  Nyckelord :Reuse; residual products; by-product; circular economy; biofuels; slag; country rock and tailings.; Återanvändning; restprodukter; biprodukter; cirkulär ekonomi; biodrivmedel; slagg; sidoberg och anrikningssand.;

  Sammanfattning : Flertalet stora produktionsbolag inom förädlingsprocessen av råvaror har som mål att så mycket som möjligt av materialet i produktiosprocessen kommer till användning. Detta kan ske genom att effektivisera produktionen, men även genom att de restprodukter som uppkommer återanvänds tillbaka i processen alternativt komma till användning i nya områden, hela tiden i åtanke att bibehålla samma kvalitet på ursprungsprodukten. LÄS MER

 4. 4. Punktgrafen : Komprimerad information över tid

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Petter Wannerberg; [2020]
  Nyckelord :Visual; information; operators; technicians; process; industry; unity; graph; graphics; dots; machine learning; data analysis; Unity; SSAB; SICS; RISE; Västerås; visuell; information; operatörer; tekniker; process; industri; graf; grafik; punkter; dataanalys; Unity; SSAB; SICS; RISE; Västerås;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en del av forskningsprojektet COMMAND som genomfördes av forskningsinstitutet RISE SICS Västerås tillsammans med SSAB under 2018 och 2019. Ett delmål med forskningsprojektet var att hjälpa industriföretag presentera mätvärden och maskindata på ett mer användarvänligt och överskådligt sätt. LÄS MER

 5. 5. Digitalisering inom stålindustrin : Förändringar i SSAB:s ekosystem vid anpassning till industri 4.0

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Markus Pettersson; Emil Svantesson; [2020]
  Nyckelord :Digitalization; servitization; industry 4.0; ecosystems; Digitalisering; tjänstefiering; industri 4.0; ekosystem;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under de senaste tio åren har världen fått uppleva en våg av innovationer och teknologier som svept över produktionsanläggningar, detta fenomen kallas industri 4.0 eller den fjärde industriella revolutionen. En av de industrier som industri 4.0 har haft en stor påverkan på är stålindustrin. LÄS MER