Kostvanor hos ungdomar på fotbollsgymnasium

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet

Sammanfattning: Idrottande ungdomar gör inte alltid hälsosamma matval och rätt näring är en förutsättning för att orka de fysiska kraven som ställs på fotbollsspelare. Syftet med studien var att kartlägga kostvanor hos ungdomar på fotbollsgymnasium och jämföra resultaten med Svenska Olympiska Kommitténs kostrekommendationer. Studien var kvantitativ och en webbenkät användes som datainsamlingsmetod. Enkäten omfattade kostvanor, livsmedelsval samt kost i samband med prestation och besvarades av 132 deltagare varav 100 svar analyserades. Data analyserades med deskriptiv statistik. Studiens resultat visade att majoriteten av ungdomarna har en regelbunden måltidsordning avseende frukost, lunch, middag och mellanmål, däremot har de mindre kännedom om måltidsplanering och vad som bör intas efter träning. Resultatet visar också att mättat fett är det dominerande intaget av fettkälla hos deltagarna och en stor önskan om minskat intag av mättat fett, sötsaker och snabbmat finns. Resultatet av denna studie utgör ett underlag av råd och riktlinjer kring kost för unga fotbollsspelare och kan vara ett användbart verktyg och stöd för hälsovägledare, lärare, tränare och föräldrar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)