Målsättningars betydelse för gångsträcka vid upprepade 6-minuters gångtest : En randomiserad kontrollerad interventionsstudie.

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: 6-minuters gångtest (engelska: 6 minute walk test, 6MWT) är ett test som används vid mätning av fysisk kapacitet hos patienter med nedsatt lungfunktion och hjärtsjukdom. Testet är studerat vad gäller inlärningseffekt, dock saknas kunskap om målsättningars betydelse vid 6MWT. Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur målsättningar påverkar gångsträcka vid upprepade 6MWT. Metod: Studien hade en experimentell design med kontrollerad intervention och randomiserad fördelning till interventions- och kontrollgrupp. Trettio deltagare (20-38 år) rekryterades via ett bekvämlighetsurval. Studiens testdata i form av gångsträcka, målsättning, self-efficacy samt utfallsförväntningar samlades in vid två testtillfällen per deltagare genom utföranden av standardiserade 6MWT. Resultat: En signifikant skillnad (p>0,05) förelåg både inom och mellan grupperna. Korrelationsanalyser visade på en signifikant korrelation mellan self-efficacy och ökad gångsträcka, men ingen korrelation mellan målsättningar eller utfallsförväntningar och ökad gångsträcka. Slutsats: Det sammanställda resultatet indikerar att interventionen har en påverkan på gångsträcka vid 6MWT, med det är fortfarande oklart vilka andra oberoende variabler eller externa faktorer som kan ha påverkat. Ytterligare studier krävs för att kunna generalisera resultatet till vald population.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)