Kapacitetsutredning av Uppsala resecentrum : En trafiksimuleringsstudie

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap

Sammanfattning:

Examensarbetets syfte är att med trafiksimuleringar utreda det framtida resecentrumets kapacitet i form av hållplatskapacitet och systemkapacitet. Trafiksimulering är ett effektivt verktyg som används allt oftare för att utreda konsekvenserna av olika förändringar i vägnätet och trafiken. Det kan medföra både ekonomiska och tidsmässiga vinster i och med att programmet kan utvärdera olika ombyggnadsförslag innan beslut fattas. Programmet som används i examensarbetet är AIMSUN NG, vilket är ett mikrosimuleringsprogram utvecklat av TSS.

För att uppnå syftet skapades först en model över områden som det såg ut innan ombyggnationen påbörjades. Med denna som utgångspunkt skapades sedan en modell över det framtida resecentrumet. Simuleringen visade att kapaciteten var för låg och att den ursprungliga lösningen inte var genomförbar. Av den anledningen skapades fyra alternativa lösningsförslag. I rapporten beskrivs och analyseras de fem scenarierna.

Slutsatsen av analysen är att Scenario 1 inte är en acceptabel lösning. Hållplatskapaciteten är inte tillräcklig vilket leder till att många bussar får vänta på ledigt utrymme då de anländer till sin hållplats. Scenario 2 och 5 liknar varandra utformningsmässigt och ger en mer acceptabel lösning, förutsatt att vissa förändringar genomförs. Scenario 3 och 4 skapades för att kunna erbjuda en högre kapacitet. Båda dessa uppfyller sitt syfte och det visade sig att scenario 3 gav bäst resultat. Samtliga scenarion behöver en minskning av trafikvolymen för att uppnå trafikförhållanden som liknar nulägets. Det visade sig dessutom att samtliga scenarion var mycket känsliga för förändringar av trafikvolymen. Små förändringar gav generellt sett stora förbättringar för framkomligheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)