”GOOD ENOUGH” – En kvalitativ studie om utmaningar vid utredning av familjehem för ensamkommande barn

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med studien är att utforska specifika utmaningar familjehemssekreterare i Göteborgs Stad upplever i familjehemsvård för ensamkommande barn utifrån utredning- och matchningsprocesserna. Studien innefattade en kvalitativ forskningsintervju där fyra personer från tre av stadens fem familjehems-verksamheter intervjuades. Vidare analyserade vi empirin med hjälp av Bourdieus olika kapitalformer och positioneringar i det sociala rummet samt Putnams begrepp bridging och bonding. Även Lipskys begrepp handlingsutrymme applicerades. Vår studie visade att familjehemssekreterarna tenderade att betona resurser i form av bonding eller bridging olika vid bedömning av familjehem. Vår studie visade även att den utredningsmetod som används inte var utformad för en mångkulturell familjehemsvård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)