Den operativa personalens strategiska roll - En kvalitativ fallstudie av strategisk informationsdelning på Com Hem

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Angus Palmberg; Jacob Höglund; [2018-08-28]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Hantering av kunskap och information är kritisk för att erhålla långsiktiga konkurrensfördelar och vissa menar att kunskap är den enskilt viktigaste strategiska resursen för organisatorisk framgång. Strategibildning och hanteringen av information och kunskap i organisationer är något som anses vara tätt förknippat med varandra och uppkomsten av strategi kan ske på olika hierarkiska nivåer av en organisation. Eftersom strategiforskningen i hög grad fokuserarpå chefer på olika nivåer i organisationen och eftersom forskning om hur kunskapsdelningsker är relativ ung fokuserar denna uppsats på kunskapsinhämtning av och kunskapsspridningfrån anställda på operativ nivå.Denna kvalitativa fallstudie syftar till att att beskriva och förklara den operativa personalensroll i Com Hem:s strategibildning genom att besvara forskningsfrågan: Hur bidrar personal påoperativ nivå med information som påverkar företagets strategi? Forskningsfrågan bemötsgenom utvalda teorier inom strategi och kunskapsdelning för att förklara den operativapersonalens strategiska roll. Inom ramen för studien intervjuades 15 anställda som inte arbetarpå klassisk strategisk nivå, men som ändå är involverade i strategibildningsprocessen. Dessaintervjuer skedde inför ett stundande förvärv, eftersom Com Hem planeras att absorberas avTele2. Resultaten indikerar att den operativa personalen bland annat agerarinformationsinhämtare och innovatörer, både på eget bevåg och med givna mandat. Blandannat uppgavs att cirka 80% av det material som ledningsgruppen presenterar kommer från operativ nivå.Studien sammanfattas med att konstatera att den operativa personalen bidrar med informationoch underlag som påverkar olika strategiska beslut. Personalen uppvisar låg grad avkänslomässigt ägarskap över information och kunskap och fusionen med Tele2 tycks främstöka kommunikativ benägenhet hos vissa respondenter, vilket står i kontrast till en teoretiskutgångspunkt om att omorganisationer kan skapa osäkerhet och hämma kommunikation.Studien avslutas med att ge rekommendationer om framtida forskning och belyser behovet avkvantitativa insikter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)