Det finns alltid tid om man väljer att prioritera : En studie om förskollärares syn på användandet av högläsning i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Sammanfattning: Syftet med vår studie var att ta reda på hur förskollärare ser på användandet av högläsning i förskolan. För oss har denna studie varit betydelsefull att göra då det enligt vår uppfattning behövs mer kunskap om högläsning och varför det är viktigt. Högläsning känns angeläget då även den nya reviderade läroplanen för förskolan nämner högläsning som ett av läroplansmålen. I studien har vi använt oss av tio förskollärare med olika lång erfarenhet av yrket. Vi har utgått ifrån tre frågeställningar i vår studie som är: Vad har förskollärare för syn på användandet av högläsning med yngre barn? Vad har förskollärare för syn på användandet av högläsning med äldre barn? Finns det skillnader på synen av användandet av högläsning beroende på barnens ålder? Vi har i vår studie valt att utgå från det fenomenografiska perspektivet då vårt intresse var att undersöka förskollärares syn på användandet av högläsning. Utifrån vårt resultat av våra kvalitativa intervjuer har det visat sig att synen på högläsning skiljer sig i arbetet med de yngre och de äldre barnen. Med de yngsta barnen (1-2 år) beskrivs arbetet med högläsning främst som spontan medan de förskollärare som arbetar med de äldsta (5 år) barnen främst talar om högläsning som en planerad aktivitet. Ett annat resultat vår studie visar är att fokus från förskollärarna enbart hamnade på de yngsta samt på de äldsta barnen. Vår analys av studien var att barnen i mellanåldern (3-4 år) hamnar i skymundan och inte får samma möjlighet till språkutveckling genom högläsning i lika hög utsträckning som de yngsta och äldsta barnen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)