Arbetslivets nya krav : Chefer och medarbetares gränshantering mellan arbete och privatliv

Detta är en Magister-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Gränslöst arbete kan både ses som en frihet och ett krav. Det möjliggör ett flexibelt arbete men kan även göra så att gränsen mellan arbetsliv och privatliv suddas ut. Det skapar en möjlighet att själv kunna styra sitt arbete i avseende till tid och rum, men det kräver att individen kan sätta gränser då det annars kan leda till negativa konsekvenser. Syftet med studien var att undersöka hur chefer och deras medarbetare upplever gränsen mellan arbete och privatliv samt strategier för att bemöta gränslösa krav. Dessutom avsåg studien att undersöka vilka resurser som ansågs betydelsefulla för att finna en balans i vardagen. Studien genomfördes med hjälp av en kvalitativ forskningsmetod där intervjuer var insamlingsmetod. Sammanlagt deltog tolv intervjupersoner från både kommunal och privat verksamhet, varav sex stycken var chefer. Resultatet visade både för- och nackdelar gällande gränslöst arbete. Det visade bland annat att cheferna var mer negativt påverkade av det än deras medarbetare. Cheferna använde i större utsträckning integrering som strategi medan medarbetarna segmenterade de båda sfärerna. Socialt stöd och teknik som resurs sågs som betydelsefullt för båda grupperna för att kunna skapa en balans och känna tillfredställelse i vardagen. Det behövs fortsatt forskning kring vilka konsekvenser gränslöst arbete kan leda till hos såväl arbetsgivare som arbetstagare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)