Sökning: "sverigefinländare"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet sverigefinländare.

 1. 1. ”Ajatelkaa se ensimmäinen aamu kun tietää että hela veckan är framför oss ja mennä syömään frukostia”. Kodväxlingens grammatik i en svenskfinsk familj

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Sivi Järvinen; [2021-09-13]
  Nyckelord :kodväxling; tvärspråkligt inflytande; sverigefinländare; svenska; finska;

  Sammanfattning : Föreliggande studie försöker identifiera kodväxlingens grammatiska mönster genom en kvalitativ grammatikanalys av vardaglig språkanvändning hos en svenskfinsk familj i norra Sverige. Fokus ligger alltså på att kartlägga hur två språktypologiskt skilda språk, nämligen svenska och finska, språkstrukturellt samverkar inom ett och samma yttrande. LÄS MER

 2. 2. Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och effektiva rättsmedel

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Parikka Altenstedt; [2019]
  Nyckelord :National minorities; nationella minoriteter; Europakonvention; Europarådet; sverigefinländare; effektiva rättsmedel; Law and Political Science;

  Sammanfattning : "The Framework Convention for the Protection of National Minorities and access to effective remedy" is a Bachelor´s Thesis that examines which efficient legal remedies the Finnish speaking largest Narional Minority group in Sweden can access, if any, in the case of discrimination of the language rights according to the Swedish Minority Law, the Swedish School Law and the Swedish Discrimination Law. It also reflects the case of breach against the rights of Minorities in the ECHR, and in the Framework Constitution for the Protection of National Minorities, including the European Charter for Regional or Minority Languages. LÄS MER

 3. 3. “Joskus rajaton rikkoo rajan – Ibland bryter den gränslösa gränsen” : Religiös identitet hos första, andra och tredje generationens sverigefinländare

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Anoo Niskanen; [2017]
  Nyckelord :Religiosity; culture; language; national minorities; diversity; anomaly; generations; Swedish Finlanders; Sweden Finns; assimilation; revival movements; Nancy T. Ammerman; Lori Peek; Thomas Hylland Eriksen; Fredrik Barth; Religiositet; kultur; språk; nationella minoriteter; mångfald; anomali; generationer; sverige-finländare; sverigefinnar; assimilering; väckelserörelser; Nancy T. Ammerman; Lori Peek; Thomas Hylland Eriksen; Fredrik Barth;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka olika religiösa inriktningar som finns bland sverigefinländare idag och vilken religiös bakgrund de har. Ett annat syfte har varit att ta reda på om religionen spelar en primär eller en sekundär roll för identiteten jämfört med kultur och språk hos sverigefinländare, och om det finns skillnader i den religiösa identiteten hos första, andra och tredje generationens sverigefinländare, samt hur dessa förmodade skillnader kan förklaras. LÄS MER

 4. 4. Stark, stolt och finsk : En studie om finska kvinnors liv i Sverige

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi

  Författare :Gerd Skogberg; [2014]
  Nyckelord :Sweden Finns; Finns; identity; identification; socialization; socialization process; inclusion; exclusion; narrative method.; Sverigefinländare; finländare; identitet; identifikation; socialisation; socialisationsprocess; tillhörighet; utanförskap; narrativ metod.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to illustrate and analyze what the socializing process of the Finn­ ish woman looks like ant to discuss what contributes to the feeling of inclusion, or the feeling of exclusion. The questions asked in the study aim to classify what influenced the decision to move to Sweden. LÄS MER