Sökning: "nationella minoriteter"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden nationella minoriteter.

 1. 1. Sveriges nationella minoriteter – föremål för tystnadens kultur? En kritisk kvalitativ innehållsanalys av styrdokument för lärarutbildning och grundskola.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Kajsa Jonsson; [2019-03-11]
  Nyckelord :Undervisning; lärarutbildning; kursplaner; läroplanen; nationella minoriteter; minoritetsspråk och urbefolkning;

  Sammanfattning : År 2000 ratificerade Sverige två avtal från Europarådet som innebar ett erkännande av Sverigesfem nationella minoriteter, samt ett stärkt skydd för grupperna. Avtalen resulterade även i attlärare i årskurs 4–6 blev skyldiga att undervisa om de nationella minoriteterna och minoritetsspråkeninom de fyra ämnena svenska, religionskunskap, historia och samhällskunskap. LÄS MER

 2. 2. ”Mä oon niinko… ruotsinsuomalainen” ”Jag är liksom... sverigefinsk” : Om sverigefinska barns identitetssarbete

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Tuuli Uljas; [2019]
  Nyckelord :Sweden-Finnish children; identity; Finnishness; Sweden-Finnishness; national minorities; minority language; Sverigefinska barn; identitet; finskhet; sverigefinskhet; nationell minoritet; minoritetsspråk;

  Sammanfattning : This master thesis is a study on identity construction of a group of 9-14 year old children with Finnish origin in Sweden. In 2000 Sweden granted a special status of a national minority to five indigenous minorities, of which the Sweden-Finns are one, by ratifying European council’s framework convention for protection of national minorities. LÄS MER

 3. 3. Ett urfolk i minoritetspolitiken - Samisk opposition i revideringen av Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Helena Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Samer; diskursteori; intern kolonialism; urfolk; minoritet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay is a discourse analysis focused on the revise of the swedish minority law (SFS 2009:724) that began with a committee directive in 2016 and resulted in a change of the law in January 2019. The purpose of the analysis is to examine whether an ongoing conflict surrounding the indigenous people Saami and their position as a minority in Sweden takes place in the revise, and if so, how the Sami resistance is manifested. LÄS MER

 4. 4. Folkbiblioteket som minoritetspolitisk arena : Bibliotek Uppsalas arbete med att skydda och främja det nationella minoritetsspråket finska

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Eeva Östberg; [2019]
  Nyckelord :Libraries and minorities; Minorities – Government policy; Minorities – Sweden; Finnish language; Folkbibliotek; minoritetspolitik; nationella minoriteter; minoritetsspråk; finska språket;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study how public libraries can work to support and promote a national minority language. In the thesis Uppsala Library’s work with the Finnish language is reviewed from 2000 to present. LÄS MER

 5. 5. Intersektionella perspektiv på läromedel i läs- och skrivinlärning i svenska för årskurs 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Sara Inger Eline Sara; [2019]
  Nyckelord :intersektionell analys; läromedel; grundskolan; genus; nationella minoriteter; svenskämnet; etnicitet; årskurs 1; läs- och skrivinlärning;

  Sammanfattning : Den här studien omfattar alla läromedel som är utgivna efter 2018 i läs- och skrivinlärning för årskurs 1 i svenska. Syftet har varit att analysera läromedlen utifrån förekomst av genus, etniciteter samt religion. Resultatet visar att nationella minoriteter inte finns representerade i de analyserade läromedlen. LÄS MER