Sökning: "hospice"

Visar resultat 1 - 5 av 116 uppsatser innehållade ordet hospice.

 1. 1. Anhörigas emotionella upplevelser av palliativ vård på hospice : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Gilberte Azar; Maja Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Emotional experience; hospice; literature review; palliative care; relatives; Anhöriga; emotionella upplevelse; hospice; litteraturöversikt; palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund Anhöriga till patienter i den palliativa vården behöver mer praktisk information och kunskap så att de kan fylla sin vårdande roll. Att ge stöd till anhöriga i deras nya och krävande roller gynnar det patienten, anhöriga och hälso- och sjukvården. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av smärtlindring till patienter på hospice : En empirisk studie

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Malin Edström; Cecilia Eriksson; [2022]
  Nyckelord :experiences; hospice; nurses; pain relief; palliative care; erfarenheter; hospice; palliativ vård; sjuksköterskor; smärtlindring;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige avlider ca 90 000 personer årligen, varav cirka 80% är i behov av palliativ vård. Smärta är ett av de vanligaste symtomen för patienter i palliativ vård. Studier har visat att många personer dör med smärta trots ordinerade vidbehovsläkemedel. LÄS MER

 3. 3. Än dunkar hjärtats slag, snart står det still : Sjuksköterskors upplevelse av pediatrisk palliativ vård med fokus på familjens betydelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Elin Bygdemo; Jennie Westerberg; [2022]
  Nyckelord :Nurse; Family; Experience; Child; Hospice and palliative nursing; Qualitative study; Sjuksköterska; Familj; Upplevelse; Barn; Palliativ vård; Kvalitativ innehållsanalys; Litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Pediatrisk palliativ vård är ett begrepp som förknippas med sorg och förtvivlan. Att arbeta som sjuksköterska i denna kontext kan vara både utmanande och påfrestande där det handlar om att se lika mycket till familjens behov som till barnet. LÄS MER

 4. 4. Nursing students’ experiences of caring for dying patients during their internship : A descriptive literature review

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Liu Jiajia; Gu Jiawen; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Clinical practice is an inseparable part of nursing education. Research showed that nursing students were under great pressure to care for dying patients and their families during clinical practice. Therefore, it is of great importance to provide professional hospice nursing support and guidance for nursing students. LÄS MER

 5. 5. Att möta ett måste : Patientens upplevelse av vård vid livets slutskede: En litteraturöversikt

  M1-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Sofia Zickert; Anna Schildt; [2022]
  Nyckelord :End-of-life; Patient experience; Autonomy; Independence; Nurse-patient-relationship and affinity; Livets slutskede; Patientupplevelser; Autonomi; Självständighet; Vårdrelation och samhörighet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom palliativ vård är målet att lindra lidande och främja livskvaliteten hos patienter med obotliga sjukdomar, patienter som är nära livets slut, och när patient och närstående är i behov av fysiskt, socialt, existentiellt och psykiskt stöd. Palliativ vård utformas enligt fyra hörnstenar: samarbete, symptomlindring, relation och kommunikation samt närståendestöd. LÄS MER