KARTLÄGGNING AV AKTIVITETER SOM ERBJUDS PÅ GÖTEBORGS STADS TRÄFFPUNKTER - En studie med mixad metod

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Författare: Patricia Olsson; Sara Olsson; [2017-06-07]

Nyckelord: Aged persons; skill; ageing; mixed method;

Sammanfattning: BakgrundMänniskan har ett behov av att vara aktiv och få känna sig kompetent i sitt aktivitetsutförande. Personens utförandekapacitet påverkas av åldrandeprocessen men vissa förluster av färdigheter går att minska eller undvika om personen fortsätter vara aktiv. I Göteborgs Stad finns kommunala träffpunkter som erbjuder aktiviteter för äldre personer över 65 år. Verksamheterna ska ge möjlighet till ett aktivt liv och ett gott åldrande vilket också är ett folkhälsomål i Göteborgs Stad. Träffpunkterna besöks av en heterogen grupp av äldre personer med olika intressen och aktivitetsförmåga vilket ställer krav på ett brett aktivitetsutbud. Det finns inga tidigare studier på hur aktivitetsutbudet ser ut, därför är det aktuellt med en kartläggning av aktiviteterna som erbjuds. Kartläggningen kan få betydelse som underlag inför framtida planering av aktivitetsutbud.SyfteSyftet med studien var att kartlägga aktiviteter som erbjuds på Göteborgs Stads träffpunkter för äldre personer.MetodStudien gjordes med en mixad metod innehållande både kvantitativa och kvalitativa delar. Studien gjordes i tre steg. I det första steget gjordes en tematisk innehållsanalys av aktiviteter som erbjuds på Göteborgs Stads träffpunkter. I steg två sammanställdes aktiviteternas omfattning deskriptivt i förhållande till Göteborgs Stads stadsdelar. I det sista steget gjordes en teoridriven aktivitetsanalys med Model of Human Occupations färdigheter som referensram.ResultatResultatet visar att Göteborgs Stads träffpunkter erbjuder en variation av aktiviteter. Omfattningen av aktiviteter ser olika ut i stadsdelarna. För att utföra aktiviteterna behövs olika färdigheter varav motoriska färdigheter är det som i störst utsträckning behövs.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)