Återhämtningsmål bland styrketränande individer

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Sammanfattning: Styrketräning medför en rad positiva effekter på kroppen. Träning med fokus på styrka är ett bra hjälpmedel för kontroll av kroppsvikt, energiomsättningen och kroppssammansättningen (Statens Folkhälsoinstitut, 2008). Under de senaste åren har intresset för styrketräningens hälsofrämjande inverkan ökat (Statens Folkhälsoinstitut, 2008). För att uppnå ett förbättrat träningssvar såsom en ökning av muskelns tvärsnittsarea eller styrka är det viktigt att efter avslutat träningspass ha ett nutritionsintag beståendes av kolhydrat och protein, ett så kallat återhämtningsmål (Kenttä & Svensson, 2008; Jeukendrup & Gleeson, 2010). Syftet med denna kvantitativa studie är att undersöka kunskapen och uppfattningar kring återhämtningsmål hos en grupp styrketränande, vuxna män och kvinnor. Studien utforskar kunskaper och uppfattningar om återhämtningsmål genom en internetbaserad enkät. Innehållet i enkäten består av bakgrundsvariabler och följs av tio frågor som berör kunskaper och uppfattningar om ämnet. De 101 respondenterna utgör ett så kallat snöbollsurval. Resultaten visar att många visste vad ett återhämtningsmål bör innehålla och att det var vanligt att inta detta efter sitt träningspass. En majoritet ansåg att återhämtningsmål är ett viktigt mål och främst de unga deltagarna ville ha mer information om återhämtningsmål och dess betydelse.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)