Förflyttning av leverantörer från Asien till Europa En kvalitativ studie av två företag om faktorer som påverkar beslutet vid byte av leverantörer mellan två regioner

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: De senaste åren har präglats av omvälvande förändringar i omvärlden, inklusive humanitära kriser som Covid-19 och Ukraina-kriget. Dessa kriser har tydligt visat på ökad sårbarhet i samhällsbärande funktioner i en snabbt globaliserad värld, vilket har drivit på en trend mot regionalisering av tillverkning och handel där syftet är att skapa självförsörjande regioner. Uppsatsen syftar till att undersöka och analysera svenska företags resonemang om de avgörande drivkrafterna och barriärer för att övergå till leverantörer i närområdet, och hur de senaste årens globala kriser har förändrat dessa resonemang. Syftet uppnås genom en kvalitativ fallstudie av två svenska köpande företag med semistrukturerade intervjuer. Resultatet av studien visar att kostnadsbesparingar och komparativa fördelar i Asien utgör avgörande faktorer för företagen vid deras beslut kring flytt av försörjningskedjor. Även om kvalitetsrelaterade problem teoretiskt sett kan vara en orsak till att flytta försörjningskedjor närmare den egna marknaden, anser företagen att kvaliteten och kapaciteten som erbjuds i Asien inte kan ersättas i dagsläget. Trots påverkan från Covid-19 och Ukraina-kriget har dessa globala kriser inte lett till stora förändringar i företagens leverantörskedjor. Detta beror framförallt på att företagen betraktar dessa kriser som temporära och unika.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)