Analys av prioriteringar för nybesök till logoped gällande vuxna neurologi- och dysfagipatienter

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

Sammanfattning: Bakgrund. Prioriteringar är nödvändiga inom hälso- och sjukvården eftersom samhällets resurser är begränsade. Hälso- och sjukvårdspersonal har alltid behövt prioritera mellan olika behandlingar och patientgrupper. Logopeder är också en av de professioner som dagligen ställs införa svåra prioriteringsval mellan patienter. Trots detta finns det inom logopedi få exempel på systematiskt organiserade prioriteringsarbeten. Syfte. Syftet med föreliggande studie var att få en ökad kunskap om vilka faktorer som är av relevans vid logopedisk prioritering av vuxna neurologi- och dysfagipatienter på en logopedmottagning, samt undersöka eventuella samband mellan dessa faktorer som kan vara av vikt vid prioritering. Metod. Genom en retrospektiv, deskriptiv journalstudie granskades totalt 227 neurologi- och dysfagipatienter vid en logopedmottagning i Skåne. Resultaten presenteras i form av deskriptiv statistik och sambandsanalyser. Resultat och slutsatser. Resultatet bekräftade att dysfagipatienter vanligen prioriteras högre än neurologipatienter och remisser på patienter som har haft tidigare logopedkontakt prioriteras högre än de som remitterades utan tidigare logopedkontakt. Studien kunde däremot inte påvisa något samband mellan prioritering och variablerna kön, ålder, boendeform, inremittent, och diagnos. Vidare kunde studien påvisa att lägre prioriterande patienter ställer in sina nybesök i högre utsträckning än högre prioriterade patienter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)