Hur väl upplyser koncerner noterade på Nasdaqs Nordic Large Cap kring den kommande standarden IFRS 16?

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problem: IFRS 16 är en ny standard angående redovisning av leasingavtal somtillämpas från och med räkenskapsår 2019. Standarden medför att leasingavtal ska redovisas påbalansräkningen, och därmed kan leasingavgiften ej längre kostnadsföras direkt.Årsredovisningen innan tillämpningen av en ny standard ska, enligt IAS 8, innehålla enupplysning angående standarden som uppnår vissa krav. Detta innebär att företag som applicerarIFRS måste upplysa om införandet av den nya standarden i sin årsredovisning 2018.Syfte: Syftet med denna studie är att bedöma upplysningskvaliteten angående införandet av IFRS16 i nordiska koncerners årsredovisningar. Kvaliteten bedöms med utgångspunkt i IAS 8 samtIASB:s föreställningsram.Frågeställning: Hur väl upplyser koncerner noterade på Nasdaqs Nordic Large Cap kring denkommande standarden IFRS 16? Hur skiljer sig upplysningskvaliteten kring implementeringenav IFRS 16 mellan branscher och mellan länder för noterade koncerner på Nasdaqs NordicLarge Cap ?Metod: Vi undersökte upplysningskvaliteten, som bedömdes utifrån ett kvalitetsindex skapat avoss med utgångspunkt i IAS 8 samt IASB:s föreställningsram. Kvalitetsindexet skapades ienlighet med Coy & Dixons (2004) artikel kring kvantifiering av innehåll i årsredovisningar.Resultat och slutsatser: Deskriptiv statistik har använts för att presentera studiens empiriskaresultat. Det blir då tydligt att det råder skillnader i upplysningskvalitet, både mellan branscheroch länder. Detta kan bero att företagen avsiktligt väljer att dölja viss information som deupplever vara missgynnande, eller att det anses vara för resurskrävande att ta fram informationen.Resonemang förs kring institutionella faktorer som förklaring till skillnader i upplysningskvalitetmellan länder.Förslag till fortsatt forskning: Fortsatta studier bör undersöka den faktiska påverkan IFRS 16haft på företags finansiella rapporter och genomföra en regressionsanalys för att söka sambandmellan upplysningkvalitet och det faktiska utfallet av standarden. En regression kan även görasför att söka generella slutsatser kring samband mellan upplysningskvalitet och land där en störrepopulation kan inkluderas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)