Ergonomic guidelines fordesigning handheld products : a case study of hand-held vacuum cleaners

Detta är en Master-uppsats från KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

Författare: Lesya Elam; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: För en industridesigner finns det inga detaljerade riktlinjer eller vägledningar för utformning av vardagliga produkter, men i varje hem finns ett antal konsumentprodukter som bör anpassas till användarens antropometri och fysik: från en vattenkokare till dammsugare och diskmaskiner. Att kalla en viss design "ergonomisk" är populärt men betyder inte nödvändigtvis att en produkt är utformad med avseende på belastningen i muskler, leder eller antropometriska mätningar. Begreppet ergonomi används ofta för att beskriva designval som inte tar hänsyn till konventionella ergonomiska metoder.Syftet med detta examensarbete är att sammanfatta och utveckla riktlinjer för konstruktionen samt förbättringsförslag för utformningen av små handhållna produkter med ergonomi i fokus baserat på en studie av handdammsugare. Riktlinjerna är avsedda för att vara användbara för att designa andra liknande produkter för hushållsbruk, där ergonomi kan förbättra slutanvändarens komfortkänsla och bidra till mindre belastade positioner för handleden och underarmen.De ergonomiska riktlinjerna för utformning av handhållna produkter utvecklades med Electrolux handdammsugare som huvudobjekt för studien och baseras på omfattande litteraturforskning och användarstudier som inkluderar kvantitativa undersökningar, kvalitativa intervjuer och mätstudier.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)