Diskussioner om våld i sociala medier - En metod för att mäta förekomsten av diskussioner om våld på olika digitala plattformar

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Institutionen för data- och systemvetenskap

Sammanfattning: Möjligheten för individer att uttrycka sig på internet har underlättat för det fria ordet, som är en demokratisk grundsten i vårt samhälle. Baksidan av detta mynt är att alltmer våldsam radikalisering sker runt om på digitala plattformar. I digitala miljöer sprids idag våldsbejakande propaganda där våldsverkare hyllas som hjältar, våld mot fienden rättfärdigas, och instruktioner om hur attentat kan genomföras delas. För socialt utsatta individer som får sin verklighetsförankring i dessa våldsbejakande digitala miljöer kan världsuppfattningen ändras till den grad att de till slut själva väljer att utföra grova våldsdåd. Att kunna identifiera digitala plattformar där diskussioner om våld är mer vanligt förekommande kan därför ge en första indikation på vilka sidor som riskerar att potentiellt främja våldsutövning. Tidigare forskning om hotbedömning genom textanalys har främst fokuserat på att identifiera individer som utgör ett hot. Mindre utrymme har ägnats åt att utveckla metoder som istället kan identifiera gemenskaper som utgör ett hot för individen. Det saknas idag applicerbara och validerade metoder som genom automatiserad textanalys kan mäta diskussioner om våld på digitala forum. Arbetets forskningsmål var att skapa en metod som ska kunna mäta förekomsten av våld i diskussioner på digitala plattformar, och tillämpar metodramverket designforskning. Genom både kvalitativa och kvantitativa metoder skapades en ordlista över en mängd våldsuttryck som används på flera samtida sociala medier. Programkod utvecklades för att automatiskt kunna räkna antalet förekommande våldsuttryck i en given textsamling. Genom tidigare tillgänglig data från flera olika forum utfördes en testning och utvärdering av metoden. Resultaten visar att våldsuttryck var upp till 100 gånger mer vanligt förekommande på vissa av de mer kända högerextrema forumen jämfört med mer generella diskussionsforum. Spektrumet är i linje med vad som initialt skulle kunna förväntas utifrån karaktären på dessa olika forum och indikerar därmed att metoden levererar realistiska resultat. En djupare kvalitativ analys av inläggen skulle vara nödvändig för att identifiera hur stor del av de identifierade våldsuttrycken tas upp i diskussioner med en positiv inställning till våld.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)