vanlig klass."> vanlig klass uppsatser examensarbeten examensarbete examensjobb uppsats stipendier stipendium uppsatsämne uppsatsämnen">

Nyanländ i skolan ("Man måste börja från början") : Ett lärarperspektiv på mottagandet av nyanlända elever, samt deras förutsättningar för andraspråksutveckling i en vanlig klass

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning:

Sverige är ett mångkulturellt land där nyanlända elever är ett vanligt inslag i skolan. Denna uppsats lyfter fram en skola där det inte finns någon förberedelseklass. Istället placeras nyanlända elever i vanliga klasser direkt från skolstart. Syftet med uppsatsen är att belysa hur lärare ser på dessa elevers andraspråksutveckling. Andra frågor som berörs är hur skolintroduktionen kan se ut, vilka förutsättningar som finns för andraspråksutveckling samt hur lärarnas kompetens att besvara nyanländas behov ser ut. Resultatet är baserat på intervjuer med fyra lärare som alla har erfarenhet av nyanlända elever. I uppsatsen tas upp hur ett andraspråk utvecklas och hur denna utveckling kan stödjas i en vanlig klass. Skolverkets riktlinjer och rekommendationer tas också upp i denna uppsats, samt hur skolan ”bör” och i realiteten, enligt lärarna agerar i samband med att nyanlända elever kommer till skolan. Resultatet visar att lärarnas kompetens kan variera och att den främsta fördelen enligt lärare för nyanlända i en vanlig klassär den sociala interaktionen med klasskompisarna. Vidare visar resultatet att det finns brister på organisatorisknivå, där inga rutiner eller riktlinjer verkar finnas för mottagande av nyanlända på den undersökta skolan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)