Det nya betaltjänstdirektivet PSD2 : Kommande möjligheter och utmaningar för banker och tredjepartsaktörer inom den svenska finansiella marknaden

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

Sammanfattning: I januari 2018 kommer det nuvarande EU-direktivet PSD att ersättas av det nya betaltjänstdirektivet Payment Services Directive 2 (PSD2). Motiven bakom direktivets införande är bland andra att bidra till en förenkling för tredjepartsaktörer att inträda betaltjänstmarknaden samt öka valmöjligheten för konsumenten. Idag domineras betaltjänstmarknaden främst av banker, något som direktivet utformats för att motverka. Syftet med denna studie är att undersöka hur väl några av direktivets motiv stämmer överens med aktörernas uppfattning av direktivets påverkan samt även undersöka vilka möjligheter och utmaningar banker och tredjepartsaktörer ser att det nya direktivet innebär för dem och marknaden. Uppsatsen är genomförd som en fallstudie där semistrukturerade intervjuer med banker och tredjepartsaktörer varit den främsta datainsamlingsmetodiken. Fallstudien visade att aktörernas uppfattning av direktivet till stora delar stämmer bra överens med motiven för direktivet. Samtliga aktörer har en förhållandevis positiv bild av direktivet och ser en mängd olika möjligheter med direktivet. Samarbetet mellan banker och tredjepartsaktörer ses som en av de större möjligheterna. Utmaningarna som aktörerna står inför är varierande beroende på typ av aktör. Studien visade att det finns en del utmaningar som kan komma att begränsa antalet nya aktörer på marknaden. Samtliga möjligheter och utmaningar presenteras i fallstudiens sjätte avsnitt. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)