Pedagogers möte med media i undervisningen

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

Sammanfattning: I och med medias utveckling och förankring i vårt samhälle har pedagoger i dagens skola inte längre monopol på kunskapsförmedling. Detta examensarbete undersöker hur pedagoger talar om hur de arbetar med media i undervisningen. Undersökningen bygger på 14 stycken kvalitativa intervjuer med pedagoger och elever ifrån två olika skolor i Malmö. Skolorna är belägna i två olika stadsdelar varav en av dem är präglad av mångkulturalitet och den andra är mer traditionell svenskt homogen. Empirin analyseras utifrån Vygotskijs sociokulturella perspektiv samt tidigare forskning som bedrivits kring medias roll i skolan. Det massmediala flödet har aldrig varit större än idag. Det ligger i pedagogernas uppdrag att lära dagens barn och ungdomar att kunna bemöta det dagliga medieutbudet av nyheter och information med kritiskt synsätt. Kraven är stora men hur upplever pedagogerna arbetet med media?

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)