Implementering av CSR inom Supply Chain Management : En fallstudie av GANT

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Företagsekonomi

Författare: Mia Lindberg; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Miljö och hållbarhet är ett ämne som trots att det har diskuterats i otaliga artiklar och debatter under flera decennier ständigt lyckas vara aktuellt. Av denna anledning har hållbarhet och framför allt Corporate Social Responsibility (CSR) blivit ett koncept som de flesta företag är medvetna om. Vikten av att implementera CSR inom hela flödeskedjan har fått allt större betydelse för företag över hela världen, och CSR har därmed gått från att ses som en onödig kostnad till att bli en konkurrensfördel att räkna med. Inom modebranschen är CSR och hållbarhet en kärnfråga hos många företag på grund av den ökande medvetenheten hos konsumenterna. I denna studie har jag genomfört en fallstudie på modeföretaget GANT, där jag med hjälp av teori och empiri har strävat efter att bevara problemformuleringen ”Hur kan en implementering av CSR i ett modeföretags flödeskedja genomföras, och vilka sociala, miljömässiga och ekonomiska effekter leder en sådan implementering till?”

De två huvudområden som utgör den teoretiska grunden i denna studie är CSR och Supply Chain Management (SCM). Tidigare forskning har fokuserat på att beskriva hur CSR kan användas för att skapa en konkurrenskraftig flödeskedja, men forskning kring hur en implementering av CSR i flödeskedjan utförs i praktiken saknas i större omfattning. Jag ville därför undersöka hur CSR kan implementeras i ett modeföretag och vilka effekter det kan få både för det enskilda företaget men även för övriga aktörer i flödeskedjan. För att besvara studiens problemformulering har jag använt mig av en abduktiv metod där jag har växlat mellan teori och empiri för att skapa en förståelse för ämnesområdet. Fakta och teorier inom CSR, SCM samt implementering har huvudsakligen använts. Datainsamlingen har bestått utav semistrukturerade intervjuer med medarbetare inom GANT samt med representanter från externa aktörer inom textil- och modebranschen.

Studiens resultat visar att det är viktigt att ett företag som vill implementera CSR i sin flödeskedja börjar med att skapa en gemensam målsättning som är väl förankrad i verksamhetens syfte. Nästa steg är att kommunicera målsättningen internt för att öka motivationen och engagemanget hos medarbetarna. Sedan bör målsättningen och alla framsteg som görs kommuniceras externt till de intressenter som finner hållbarhet relevant. Att skapa en cirkulär produktlivscykel är en viktig del av att uppnå en hållbar flödeskedja, där hänsyn till hållbarhet måste tas inom alla aktiviteter som rör produktens utformning, distribution och återvinning. Slutligen är det av stor vikt att vara medveten om den lagstiftning som finns inom hållbarhetsområdet för att säkerställa att verksamheten uppfyller men även överträffar de lagar och regler som finns.

En hållbar flödeskedja bidrar till en ökad transparens inom branschen där även det enskilda varumärket får en ökad varumärkeskännedom hos de intressenter som värdesätter hållbarhet. Ytterligare effekter är en minskad miljöpåverkan av de aktiviteter som utförs inom flödeskedjan samt förbättrade arbetsvillkor och levnadsstandard för alla individer som ingår i kedjan. Slutligen finner jag att en implementering av CSR bidrar till en ökad gemenskap internt genom uttalade målsättningar och visioner med fokus på hållbarhet. 

 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)