Showrooming: En växande konsumtionstrend : Värdefaktorer i köpbeslutsprocessen kopplat till showrooming

Detta är en Magister-uppsats från Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

Sammanfattning: Den tekniska utvecklingen har bidragit till ett ökat antal kanaler mellan företag och konsumenter. Detta möjliggör för konsumenter att fritt röra sig mellan dessa kanaler för att skapa och forma dess köpupplevelse efter önskat behov. Utvecklingen har bidragit till att konsumenter kan använda både digitala och fysiska kanaler i sin köpbeslutsprocess. Detta har utvecklat omnikanaler, där showrooming är en framväxande konsumtionstrend. Showrooming syftar till situationen då en konsument söker information via en fysisk kanal och sedan genomför köpet genom en digital kanal.  Syftet med denna studie är att förklara hur kundvärdet påverkar kanalvalen i den förlängda köpbeslutsprocessen till att konsumenten utövar showrooming eller aktivt väljer bort showrooming. Kundvärdet definieras i denna studie som en avvägning mellan behovsuppfyllnad och uppstådda kostnader. Showrooming undersöks mestadels utifrån företagens perspektiv, och således bidrar denna studie till ökad kunskap utifrån konsumentens perspektiv. Att förstå detaljhandelsfenomenet utifrån detta perspektiv är av betydelse för företag, eftersom de då ges möjligheten att utforma värdeerbjudanden som medför att konsumenten fortsätter välja deras kanaler.  Studien är genomförd utifrån en kvalitativ design där intervjuer har använts för att få en nyanserad förklaring från konsumenternas perspektiv. Därav gjordes valet att inkludera respondenter med olika erfarenheter, för att erhålla flera perspektiv. Totalt genomfördes 14 intervjuer med respondenter som besatt olika erfarenheter av fenomenet, där tio av dessa vid något tillfälle valt att utöva showrooming. Det var av betydelse att respondenterna skilde sig åt och hade blandade erfarenheter för att belysa det presenterade syftet. Studien identifierade att personliga preferenser är avgörande för de kanalval som tas i köpbeslutsprocessen. Det var tydligt att kundvärde är drivande för respondenternas beslut, där detta avgörs av personliga preferenser. Stegen där konsumenterna väljer kanal är avgörande för eventuellt utövande av showrooming. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)