SOLBRUNHET – ETT OHÄLSOSAMT IDEAL I EN HÄLSOSAM GENRE? - En kvalitativ studie om solning och solbrunhet i ett svenskt hälso- och träningsmagasin.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Sammanfattning: Syfte: Studien vill djupare undersöka hur det svenska hälso- och träningsmagasinet Topphälsa förhåller sig till det faktum att exponering för solens strålar kan vara farligt och en problematisk aspekt av en livsstil. Vidare vill studien undersöka huruvida det går att se några förändringar kring detta förhållningssätt år 2008 jämfört med 2018.Teori: Cultural studies, Agenda-setting theory och framingMetod: Kvalitativ och semiotisk inspirerad bildanalys och en mindre textanalysMaterial: Bilder som porträtterar ljushyade västerländska kvinnor och texter som behandlar solning och att vara solbrun i det svenska hälso- och träningsmagasinet Topphälsas utgåvor från 2008 och 2018.Resultat: Studien har identifierat fem framträdande teman 2008, och fyra framträdande teman 2018 i porträtteringen av västerländska ljushyade kvinnor i det svenska hälso- och träningsmagasinet Topphälsa. Kvinnor med måttlig grad av solbrunhet framträdde starkast i samtliga teman.Fyra av de teman som identifierats 2008 återfinns även 2018, men med förändringar kring vissa av attributen. Däremot har inga större förändringar i relation till graden av solbrunhet kunnat urskiljas. Temat “Soldyrkande Sara” återfinns endast 2008.Topphälsa skriver om solning och att vara solbrun men enbart i en mindre omfattning både 2008 och 2018. De flesta texter har ett förnuftigt förhållningssätt till solning och uppmanar till användandet av solskyddsfaktor innan exponering för solen. Däremot uppmanar texterna huvudsakligen till att vara i solen med solskydd, snarare än att inte vara i solen alls.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)