Ett komplext samhällsfenomen i sin linda

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Sammanfattning: Begreppet ortorexia nervosa har uppmärksammats inom både forskning och mediaoch framstår vara ett svårdefinierat begrepp under utveckling. Den kunskap ochinformation som förmedlas gällande fenomenet kan komma ha stor betydelse förmånga inom framförallt hälso- och träningsbranschen och idrottsrörelsen. Syftet medstudien är därför att beskriva och belysa hur ortorexia nervosa framställs i de tvåbefintliga böckerna utgivna av Broadway Books och SISU idrottsutbildarna. Analysav materialet utfördes med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys och för att avgränsaböckernas omfattande innehåll gjordes ett aktivt val att fokusera på symtom,orsak/påverkan samt beteenden och tankar. Utifrån analysen skapades sex kategoriersom visar på hur böckerna beskriver ortorexia nervosa. Kategorierna var följande; 1)Besatta och kontrollerade beteenden och tankar, 2) Nedsatt kroppsfunktion, 3)Olycklig tillvaro, 4) Social avskärmning, 5) Samhällelig och social påverkan och 6)Undvika ohälsa/Uppnå hälsa. I resultatet framgår det även att böckerna beskriverfenomenet på skilda sätt vilket visar på att en utveckling av begreppet har skett. I denäldsta boken utgiven av Broadway Books framställs fenomenet som enbart en fixeringvid hälsosam kost medan det i den senare boken utgiven av SISU idrottsutbildarnaäven innefattar en fixering vid träning. Ortorexia nervosa framgår därmed vara ettsvårdefinierat och komplext samhällsfenomen i sin linda. Det går inte att fastställavad ortorexia nervosa är men yrkesverksamma inom hälso- och träningsbranschenoch idrottsrörelsen kan ses som förebilder och förmedlare av hälsa, därför är detbetydande hur de uttrycker sig och kommunicerar kring hälsosam kost, träning ochkroppsideal.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)