En bättre patientupplevelse inom radiologin genom god kommunikation i bemötandet.

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Sammanfattning: Bakgrund: God kommunikation i bemötandet mellan patient och vårdpersonal minskar risken för vårdskador och missnöje. Kommunikation mellan patient och personalen bidrar till att patienten upplever en trygghet och en delaktighet. Bristande kommunikation ses som en säkerhetsrisk och därmed kan vårdskador uppkomma. Röntgensjuksköterskor ska arbeta och utgå från de lagar och författningar som råder för att erbjuda en god och säker vård, detta genom att individanpassa kommunikationen till patienterna. En optimal kommunikation mellan personal och patient leder till optimala undersökningar. Syfte: Syftet för denna litteraturöversikt var att belysa hur kommunikation i bemötande kan påverka patientens upplevelse av oro vid en radiologisk undersökning. Metod: Metoden för denna studie är en strukturerad litteraturöversikt, där 12 vetenskapliga artiklar granskades. Resultat: Resultatet stärker att god kommunikation i bemötande är en av huvudgrunderna till patientens välmående och därmed minskad oro. Patienter som upplevde bristande kommunikation till röntgensjuksköterskan hade hög oro och panikkänslor. Konklusion: Kommunikation påverkar patienternas oros nivåer vid en radiologisk undersökning. Personalen har därmed ett ansvar för att erbjuda ett gott bemötande samt en god och säker vård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)