Försvarsmaktens anpassningsförmåga under Coronakrisen

Detta är en Kandidat-uppsats från Försvarshögskolan

Författare: Linnea Risfelt; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Följande uppsats ämnar studera Försvarsmaktens anpassningsförmåga till att bli en stödjande enhet till det civila samhället under Covid-19 pandemins inledande nio månader. Detta kommer göras med utgångspunkt i Edward Deverell och Eva-Karin Olssons typologi gällande organisatorisk anpassningsförmåga. Typologin delar in organisationer i tre sektioner för anpassningsförmåga och påvisar vikten av anpassningsförmåga på flera nivåer inom organisationen. Studien ämnar undersöka hur Försvarsmaktens anpassningsförmåga till denna pandemi varit i relation till typologin och dess tre sektioner. Studien undersöker detta genom att studera material från Försvarsmakten själva gällande vad de rent konkret gjort, för att sedan analysera det genom att använda typologin.      

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)