Bridge Over Troubled Water : En studie av två svenska bryggeriers bemötande av intressenter med hjälp av CSR

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingFilosofiska fakulteten

Sammanfattning:

Bakgrund och problem: Corporate Social Responsibility (CSR) är ett ramverk som beskriver företags sociala ansvar och engagemang. Vidare förknippas CSR även med stakeholder management som handlar om företags bemötande och balansering av sina intressenters intressen. Oenigheter i teoretiska definitioner av CSR tyder på att det empiriskt sett kan uppstå missförstånd kring ramverket. Carlsberg Sverige och Spendrups är två företag som tar ställning och socialt ansvar via CSR men kritiseras trots detta på grund av sin produktion och försäljningen av flaskvatten, som även visat sig har en negativ påverkan på företagens försäljning. Detta tyder på att det kan vara av företagens intresse att vilja bemöta och åtgärda de kritiska aspekter vilket görs utifrån CSR.

Syfte: Studien syftar till att teoretiskt och empiriskt undersöka förhållandet mellan två bryggerier och dess kritikyttrande intressenter, vilket bidrar till ökad kunskap om komplexiteten av ramverken Corporate Social Responsibility och stakeholder management.

Metod: En kvalitativ metod har använts där studien baseras på sekundärkällor för undersökningen av de två fallföretagen Carlsberg Sverige och Spendrups samt en undersökning av kritiken som riktas mot flaskvatten och dess produktion.

Analys och slutsats: Produktionen, transporterna samt materialåtervinning och –förbränning kritiseras för att ha en negativ påverkan på miljön. Vidare jämför kritiker flaskvattnet med kranvatten som förhållandevis är ett sparsammare alternativ. Carlsberg Sverige och Spendrups är aktiva inom CSR och studien visar att företagen bemöter kritiken genom att påpeka konkreta åtgärder, projekt samt mål för exempelvis minskat koldioxidutsläpp. Författarna drar slutsatsen att, sett ur ett större perspektiv, talar de båda sidorna förbi varandra. Kritiker anser flaskvatten vara en onödig produkt vilket innebär att det inte är en önskvärd produkt på marknaden. Företagen å andra sidan sätter produkten samt dess påverkan på miljön i andra sammanhang där flaskvattnet visar sig vara mindre harmfullt. Vidare kan företagen inte bemöta kritikerna till hundra procent då detta skulle innebära att de inte tillgodoser andra intressenter som efterfrågar produkten. Utifrån ett stakeholder managment-perspektiv gäller det för företagen att hitta en balans mellan intressenterna. Detta resulterar i synen på CSR som ett verktyg snarare lämpat för generella än specifika ändamål. Med det i åtanke underlättas undvikandet av snäv kritik då denna inte behöver eller kan bemötas direkt. Företaget kan således prioritera sin egennytta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)