Kunden har alltid rätt? : Hur arbetet och styrningen av tjänsteinnovation ser ut hos FinTech-bolag och storbanker i Sverige.

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Studiens syfte avser att öka kunskapen kring tjänsteinnovation hos svenska FinTechbolag och storbanker samt att ta reda på hur de olika typerna av bolag arbetar med att styra denna typ av innovation. Vidare är syftet att identifiera samt förklara likheter och skillnader som existerar kring arbete och styrning av tjänsteinnovation hos FinTech-bolag och storbanker i Sverige. Detta görs för att ge en ökad förståelse till varför det finns olika syn i hur effektiva grupperingarna är gällande innovationsarbete. Således ska uppsatsen bidra med en tydligare förklaring kring varför FinTech-bolag anses mer innovativa än storbanker i Sverige.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)