"Jag blev stulen" : En kvalitativ studie om adopterades erfarenhet av att växa upp i en lögn

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Syftet med vår studie var bland annat att undersöka vilken uppfattning “de stulna barnen” har på sin identitet samt deras syn på internationell adoption. En annan aspekt var också att utreda intervjupersonernas upplevelser av den hjälp och det stöd de fick av samhället isamband med att oegentligheterna uppdagades. Men framför allt ville vi belysa den situationde adopterade befinner sig i efter att de har fått reda på att de adopterats bort från sinarespektive familjer utan föräldrarnas medgivande. Den metod vi använt för att genomföra vår studie är kvalitativ analys, med induktivt förhållningssätt, där det empiriska materialetbestår av intervjuer med tre personer som blivit adopterade från Chile under 1970- och 1980-talet. Intervjuerna bearbetades och analyserades med hjälp av tematisk analys. Deteorier som valdes för studiens analysdel är Eriksons och Stiers teorier omidentitetsutveckling, Cullbergs kristeori samt Goffmans teori om stigma. Vi bestämde oss fördessa för att fördjupa förståelsen av intervjupersonernas upplevelser av sina adoptionshistorier. Våra slutsatser av denna studie är att samhället brustit i samband med att de misstänkta illegala adoptionerna från Chile uppdagades. De drabbade borde fångats upp och erbjudas adekvat hjälp och stöttning. De har istället fått söka stöttning genom föreningen Chileadoption.se och genom andra med liknande historier. Staten borde, enligt intervjupersonerna, ändå ta sitt ansvar då det är på grund av bristande rutiner och processer som de illegala adoptionerna har kunnat genomföras. Vi kan även se att våra intervjupersoner på olika vis har ändrat sin syn på internationell adoption efter att de själva har fått reda på sanningen om att de blivit stulna från sina biologiska föräldrar. Sammantaget hittar vi likheter såväl som skillnader på hur våra intervjupersoner upplevt sina liv som adopterade utifrån identifierade teman så som; tacksamhet, utanförskap, identitet och samhörighet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)