Effektivisera byggprocessen genom att engagera samtliga aktörer i samordningsarbetet

Detta är en M1-uppsats från KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

Sammanfattning: Idag byggs det enormt mycket i Sverige, över hela landet men speciellt i städerna. Det byggs bostadsområden, affärsområden, industriområden, infrastruktur och annat för att skapa morgondagens samhälle. Det är under stor tidspress och konkurrens som byggnadsprojekt utförs. På grund av den tidspress byggbolagen ställs inför krävs ett enormt samarbete mellan alla inblandade parter. Trots att aktörer inom branschen påstår att samordningen mellan alla parter är enormt viktigt så brister det i över hälften av alla projekt. Detta examensarbete undersöker varför samordningen brister, vad det får för konsekvenser samt redovisar hur viktigt samordningsansvaret är och att det bör prioriteras under hela byggprocessen. Intervjuer och frågeformulär har gett en klar bild på hur samordningen ser ut idag, varför den brister, vad som krävs för att förbättra den samt vad en bristfällig samordning leder till för konsekvenser. Vidare har jämförelsestudien och granskning av ÄTA-arbeten gett en redogörelse för de ekonomiska konsekvenser som uppstår på grund av en bristfällig samordning. Vidare redovisar rapporten hur man kan effektivisera byggprocessen genom att ge utrymme för samordningen, i projektering samt under produktion.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)