Motivation och ledarskap -­ En fallstudie om medarbetares motivation och vilka verktyg ledare kan använda sig av

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Lisa Ericson; [2018-08-28]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna uppsats redogör för vilka faktorer som påverkar individers motivation och hur ledare kan öka medarbetares motivation inom organisationer. Enligt teorier är motiverade medarbetare en central och viktig faktor för framgångsrika organisationer. Att ha medarbetare som själva tar sig an uppgifter och kan ansvara för att få organisationens problem lösta, utan att en chef behöver delegera och bestämma, är en avgörande faktor för hur framgångsrikt en organisation är. Vidare, som en konsekvens av att allt fler jobb idag är mer kunskapsbaserade än tidigare, har det inneburit att ledarskapet har behövt förändras. En ledares viktigaste uppgift har gått från att delegera, bestämma och bevaka till att istället fokusera på att inspirera och engagera ens medarbetare tillatt utföra bästa möjliga arbete. Uppsatsen avhandlar även genom teori-­ och analysdel om det finns speciella ledarstilar som lämpar sig för olika organisationsstrukturer och särskilda situationer. För att studera ämnet och besvara problemställningen i denna uppsats har jag valt att göra en fallstudie av Trendmark AB. Genom intervjuer av ledarna och en enkätundersökning till medarbetarna har jag försökt att ta reda på vad som motiverar medarbetarna på Trendmark och hur deras ledare kan göra för att öka deras motivation. Genom analys av teoriavsnitt och det empiriska resultat som jag fått fram via intervjuer och enkätundersökning, har jag kommit fram till olika faktorer som ökar motivation inom organisationer. Detta avhandlas i analys-­‐ och slutsatsdelen i uppsatsen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)