MOTIVERANDE FAKTORER FÖR ATT SÖKA VÅRD VID HEPATIT C

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Hepatit C virus (HCV) med injektionsmissbruk som främsta orsak har globalspridning och har utifrån WHO:s prioritering att minska sjukdomens prevalens fram till år 2030skapat behov av förebyggande och behandlande insatser även inom svensk hälso- och sjukvård.Ojämlikheter och stigmatisering inom hälso- och sjukvården har skapat barriärer för personermed missbruksproblematik och konstaterad HCV att söka vård och genomgå behandling vilketskapar behov av ökad förståelse kring individernas komplexa behov. SYFTE: Syftet var attundersöka vilka faktorer som ur patientens perspektiv kan öka benägenheten att söka vård ochbehandlas för HCV. METOD: Studien baserades på en litteraturöversikt med induktiv ansatsvilket innebär granskning av artiklar utan i förväg bestämd teori. Totalt inkluderades tiovetenskapliga artiklar. RESULTAT: Resultatet i studien påvisade motiverande faktorer somur patientens perspektiv ökar benägenheten att söka vård för att behandlas för HCV. Femkategorier sammanställdes: vårdande kommunikation, vårdmiljöns betydelse, andras erfarenhet- sin egen drivkraft, sammanhangets betydelse och inre motivation. SLUTSATS: Resultatettalade starkt för betydelsen av personcentrerat förhållningssätt och tillgängliggörandet av envårdande miljö inom hälso- och sjukvården. Samtidigt är det svårt att nå samtliga personer iriskgrupp för HCV vilket kräver förbättringsarbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)