Upplevelser av att leva med multipel skleros

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Multipel skleros är en inflammatorisk immunförmedlad sjukdom i det centralanervsystemet som både är kronisk och försvagande. Sjukdomen är oförutsägbar och detinnebär att ingen kan avgöra när nästa attack kommer att ske och hur den kommer påverkakroppens funktioner. Att leva med MS är en utmaning både fysiskt och emotionellt och kräverpsykosociala anpassningar för att acceptera sjukdomen och förändra livsstilen. En ökadförståelse för personer med MS och deras dagliga liv kan hjälpa sjuksköterskan att möta dessapersoners behov samt ge en personcentrerad vård. Syfte: Att beskriva hur personer med MSupplever att leva med sin sjukdom, med fokus på det dagliga livet. Metod: En litteraturstudiebaserad på tio kvalitativa vetenskapliga artiklar. De valda artiklarnas resultat (helheten)sönderdelades till mindre delar som jämfördes och sammanfördes till ett nytt resultat (nyhelhet). Resultat: Fyra olika teman och två subteman framkom i resultatet: “ Symptomenseffekter i det dagliga livet” med “Inverkan på det sociala livet” och “Emotionell påverkan”som subteman, “Kampen mot MS”, “Förändrad självuppfattning” och “Bemötande frånvårdpersonal”. Slutsats: Att leva med MS påverkar flera aspekter av det dagliga livet, såvälsocialt som känslomässigt och det är en konstant kamp att hantera de olika symptom somuppkommer. Bemötandet från vårdpersonal har visat sig ha en stor betydelse och somsjuksköterska är det viktigt att synliggöra och bekräfta personer med MS genom att lyssna ochstötta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)