Äldre personers upplevelser av att leva med depression : - En litteraturstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

Sammanfattning: Åldrandet är en naturlig del av livet och beroende på hur kroppen, psyket och det sociala livet förändras kan åldrandet både vara positivt och negativt. Aspekter som förlust av autonomi, tidigare livserfarenheter och ett minskat socialt nätverk kan leda till ett negativt åldrande, minskad livskraft och i förlängningen depression. Depression hos äldre personer kan ses som ett normalt åldrande varpå diagnos ofta uteblir. Med en ökad kunskap om hur depression kan upplevas hos äldre kan en ökad förståelse för dem fås. Denna kvalitativa litteraturstudie syftar till att beskriva äldre personers upplevelser av att leva med depression. I den kvalitativa innehållsanalysen analyserades det manifesta innehållet från de utvalda artiklarnas resultat med en induktiv ansats vilket resulterade i fem slutliga kategorier: att ha en negativ självbild och skämmas över att vara deprimerad, att leva i ett mörker och vara rädd för det okända, att vardagen blir en kamp när motivation och energi saknas, att behöva stöd och vilja mötas med förståelse samt att hitta egna vägar för att försöka må bättre i sin depression. Slutsatsen var att negativa tankar tog över den äldre personens liv och det ledde till en förändrad självbild. För att främja en återhämtning bör sjuksköterskor finnas där som stöd. En god kommunikation mellan den äldre med depression och sjuksköterskan kan patienten stärka sin självbild och öka känslan av empowerment hos denne. Vidare forskning bör fokusera på hur äldre kan få kunskap om vad depression är och behandling och återhämtning är möjlig.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)